ලියාපදින්චි බ්ලොග් අඩවි..

සිතුම් පැතුම්
http://sithumpethum.blogspot.com/

අක්ෂරය
http://aksharaya.blogspot.com/

හිතුවක්කාරි
http://hithuwakkari.wordpress.com/

Mediafire Movies
http://www.mediafire300mb.blogspot.com/

මඩිස්ස
http://www.sinhalaya-lokayata.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment